Telerau ac Amodau

1. Diffiniadau

 

Yn yr amodau a thelerau hyn, bydd i'r geiriau canlynol yr ystyr a ganlyn: -

 

Bydd “Gwasanaethau Drôn Gorllewin Cymru”, “WWDS”, “Cwmni”, “Ni”, “Ni”, “Ein”, neu amrywiadau ohonynt yn golygu Gwasanaethau Drôn Gorllewin Cymru.

Bydd “Y Cwsmer”, “Chi”, “Eich”, neu amrywiadau ohono yn golygu'r person, y cwmni neu'r Cwmni y mae Gwasanaethau Drôn Gorllewin Cymru yn contractio ag ef.

Ystyr “nwyddau” yw'r erthyglau neu'r pethau neu'r gwasanaeth sy'n destun y Contract.

 

2. Archebu Polisi Derbyn

 

1. Mae WWDS yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg i dderbyn neu wrthod gwasanaeth a gwerthiant am unrhyw reswm. Mae WWDS yn cadw'r hawl i ofyn am wiriadau neu wybodaeth ychwanegol gan y prynwr cyn derbyn unrhyw orchymyn neu ddarparu gwasanaethau. Rydych yn cytuno nad yw derbyn copi electronig neu argraffedig o ffurflen archebu gan WWDS yn nodi bod WWDS yn derbyn gorchymyn y prynwr, ac nid yw'n gyfystyr â chadarnhad o gynnig WWDS i werthu.

2. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y bydd teitl a pherchnogaeth yr holl gynhyrchion a archebir yn aros gyda WWDS nes bod y pris prynu llawn am yr un peth wedi'i fodloni i WWDS oni chytunwyd yn flaenorol i gael ei ryddhau yn gynharach gan WWDS.

 

Dyfyniadau

 

1. Mae dyfynbrisiau ysgrifenedig yn ddilys am 30 diwrnod a chânt eu cyflenwi ar gyfer yr holl waith ar ôl derbyn briff ysgrifenedig clir a chywir gan y Cleient. Mae angen briffiau ysgrifenedig i sicrhau bod amcanion ffotograffig wedi'u diffinio'n dda ar gyfer y Cleient a'r WWDS ac i osgoi gwallau. Efallai y bydd angen i'r brîff gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gyfeiriad post llawn gyda chod post, mapiau, cynlluniau safle â ffiniau a chwmpawd y Gogledd wedi'i farcio'n glir, cyfeiriadau Grid yr Arolwg Ordnans (6-ffigur) ac unrhyw ddeunydd arall sy'n ofynnol i nodi'n gywir y safle o'r awyr.

2. Bydd y dyfynbris a'r ffi yn cynnwys yr holl waith paratoi, darparu unrhyw ddogfennaeth ysgrifenedig (ee Datganiadau Dull ac Asesu Risg lle bo angen) neu ganiatâd sy'n ofynnol (ee gan yr Awdurdod Hedfan Sifil, Rheoli Traffig Awyr, yr Heddlu a pherchnogion tir perthnasol), teithio a llety (lle bo angen) a gwaith prosesu ôl-gynhyrchu (heb ei gynnwys fel arfer) a dosbarthu delweddau'n ddigidol. Ar gyfer gwaith Cerbydau Awyr Di-griw, oni nodir yn wahanol, bydd y dyfynbris ar gyfer faint o ffotograffiaeth o'r awyr y gellir ei gyflawni'n rhesymol o fewn diwrnod.

3. Bydd y ffi a ddyfynnir yn adlewyrchu defnydd arfaethedig y delweddau, fel y nodwyd gan y Cleient, y rhoddir Hawliau Atgynhyrchu Personol Llawn ar eu cyfer. Mae cyfres o aseiniadau yn cael eu trin fel set o gontractau unigol. Gellir trafod Hawliau Atgynhyrchu Ychwanegol yn y dyfodol.

 

4. Telerau Talu

 

1. Mae telerau talu o fewn disgresiwn llwyr WWDS, ac, oni chytunir fel arall yn ysgrifenedig gan WWDS, mae taliad llawn yn ddyledus yn llawn cyn diwrnod cyntaf y saethu. Yn achos gwaith sy'n ofynnol i'r cleient gael ei wneud fesul cam, mae WWDS yn cadw'r Hawl i anfonebu'n rhannol ar gamau a gofyn am flaendal cychwynnol (“Blaendal”) cyn cychwyn ar unrhyw waith sydd i'w wneud. Mae WWDS yn cadw'r hawl i ychwanegu Llog Taliad Hwyr statudol (Cyfradd Sylfaen + 5%) at gyfrifon hwyr [Deddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr (Llog) 1998] (gweler 4.6)

2. Bydd y Cleient yn talu WWDS, y ffioedd a symiau eraill fel yr amlinellwyd ac y cytunwyd arnynt yn y dyfynbris. Codir tâl am unrhyw waith ychwanegol y gofynnir amdano na chytunwyd arno o'r blaen neu nad yw wedi'i gynnwys yn y dyfynbris cychwynnol, ar sail 'amser a llogi' wedi'i gyfrifo ar sail cyfraddau safonol WWDS (cyfradd safonol o £ 50 yr awr + unrhyw dreuliau rhesymol eraill).
3. Mae WWDS yn cadw'r hawl i newid unrhyw ddyfynbris cyn i'r ddau barti gytuno neu yn seiliedig ar unrhyw wybodaeth newydd sy'n dod i'r amlwg naill ai o arolwg safle neu dywydd cyffredinol neu gydsyniad unrhyw berchnogion lleoliad, neu ofynion am offer ychwanegol a / neu amser a / neu Weithredwyr i sicrhau gweithrediad diogel a phroffesiynol y Gwasanaethau.
4. Mae prisiau WWD yn seiliedig ar daliadau llogi a gwasanaeth yn cael eu cyfrif yn ôl amgylchiadau tasg, lleoliad, camau gweithredu sy'n ofynnol, offer a gweithredwyr sydd eu hangen (peilotiaid, arsylwyr, cynorthwywyr). Bydd yr holl daliadau llogi, gwasanaeth a thaliadau eraill yn cael eu cyfrif ar y sail hon, oni chytunwyd yn ysgrifenedig o'r blaen.

5. Ar ôl i WWDS fod yn fodlon bod y Gwasanaethau wedi'u cwblhau'n llawn neu fesul cam (neu cyn hyn yn ôl disgresiwn WWDS), bydd WWDS yn cyhoeddi anfoneb, neu anfonebau, i'r Cleient am y ffioedd a'r taliadau sy'n ddyledus bryd hynny. Bydd y Cleient yn talu am yr holl symiau sy'n ddyledus o dan anfoneb yn llawn, ac mewn cronfeydd wedi'u clirio, yn y dull a nodir ar yr anfoneb, cyn pen 30 diwrnod o'r dyddiad y codir yr anfoneb berthnasol.
6. Bydd unrhyw swm sy'n ddyledus i WWDS sy'n ddyledus ar ôl y dyddiad dyledus ar gyfer talu yn denu llog ar gyfradd o 5% y mis yn uwch na chyfradd sylfaenol Banc Lloegr nes bod y swm llawn wedi'i dalu. Bydd taliadau llog o'r fath yn cael eu gwaethygu ar ddiwedd pob mis.
7. Gall WWDS ddidynnu swm y blaendal (os talwyd unrhyw un i WWDS) a bennir yn y Cytundeb gwasanaeth o'r anfoneb (au) terfynol i'r graddau bod y blaendal hwnnw yn parhau i fod heb ei ddefnyddio.

8. Os nad yw'r Cleient ar unrhyw adeg yn dymuno derbyn y Gwasanaethau (neu unrhyw ran o'r Gwasanaethau) mae WWDS yn cadw'r hawl i godi ffi canslo nad yw'n fwy na'r cyfanswm a fyddai wedi'i dalu i WWDS o dan y Cytundeb gwasanaeth pe bai'r Cwblhawyd gwasanaethau.
9. Bydd y Cleient yn caffael, ar gais WWDS, bod cyfarwyddwr (ion) y Cleient yn ymrwymo i warantau ar wahân gyda WWDS lle maent yn gwarantu yn ddi-droi'n ôl ac yn ddiamod i WWDS berfformiad dyladwy a phrydlon rhwymedigaethau'r Cleient o dan y Cytundeb gwasanaeth. Yn ogystal, os bydd y Cleient yn methu â thalu unrhyw swm neu symiau sy'n daladwy i WWDS o dan y Cytundeb am gyfnod o fwy na 60 diwrnod o ddyddiad yr anfoneb, bydd cyfarwyddwr / cyfarwyddwyr y Cleient ar gais ysgrifenedig gan WWDS yn talu'r swm hwnnw neu symiau sy'n ddyledus o dan y Cytundeb gwasanaeth. Os bydd mwy nag un llofnodwr i'r warant hon, bydd rhwymedigaethau'r cyfarwyddwyr yn cael eu dehongli ac yn effeithiol fel rhwymedigaethau ar y cyd a sawl rhwymedigaeth.

 

5. Safle

 

1. Os oes angen arolwg safle cyn y dyfynbris, bydd y gost yn cael ei chytuno a'i hanfonebu ymlaen llaw. Rhaid i'r Cleient gadarnhau'n ysgrifenedig bod ganddo ganiatâd i gael mynediad i'r ddaear a fydd yn cael ei defnyddio i dynnu a glanio.

 

6. Canslo gan Wasanaethau Drôn Gorllewin Cymru.

 

1. Os na all WWDS hedfan oherwydd tywydd garw neu fethiant mecanyddol, ni all WWDS hedfan oherwydd rhesymau sydd ond yn dod yn amlwg unwaith ar y safle neu am resymau na chynghorwyd WWDS ymlaen llaw yna bydd y gost lawn yn ddyledus i'w thalu. Bydd WWDS yn gwneud pob ymdrech resymol i gwblhau unrhyw dasgau a gollir oherwydd unrhyw un o'r rhesymau a amlygwyd yn, o fewn 28 diwrnod i'r dasg a gollwyd.

 

7. Canslo gennych chi.

 

1. Rhaid i WWDS dderbyn rhybudd canslo gan y Cleient ac nid yw'r Hysbysiad yn ddilys nes iddo gael ei gadarnhau'n ysgrifenedig gan WWDS. Mae ffioedd canslo yn daladwy yn unol â'r amserlen ganlynol:

1.1 Yn dilyn taliad a mwy na 2 (dau) diwrnod o rybudd - 50% o'r ffi y cytunwyd arni llai unrhyw daliad a wnaed eisoes.

1.2 Yn dilyn taliad a 2 (dau) ddiwrnod neu lai o rybudd - 75% o'r ffi y cytunwyd arni llai unrhyw daliad a wnaed eisoes.

1.3 Er gwaethaf yr amserlen uchod, os aeth WWDS i unrhyw gostau yn dilyn cyfarwyddyd ysgrifenedig gennych (er enghraifft, ond heb fod yn gyfyngedig i gost Arolwg Safle y cytunwyd arni, gweithredwyr ychwanegol, offer arbenigol) bydd y costau hyn yn ddyledus i'w talu'n llawn.

 

8. Caniatâd i gynnal ffotograffiaeth.

 

1. Yn gyffredinol rhoddir caniatâd hedfan o fewn diwrnod, fwy neu lai,

fodd bynnag, gyda ffotograffiaeth Cerbydau Awyr Di-griw, gall caniatâd yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA), yr Heddlu lleol, awdurdodau eraill a thirfeddianwyr perthnasol, pan fo angen, gymryd sawl wythnos (efallai y bydd CAA angen hyd at 28 diwrnod o rybudd ysgrifenedig o fwriad i hedfan). Caniateir hyn fel arfer ond gellir cymhwyso rhai uchder a / neu amodau eraill). Mae'r holl waith yn amodol ar gael mynediad cyfreithiol a ganiateir i weithredu'r offer Cerbydau Awyr Di-griw yn ddiogel.

 

9. Deunydd ffotograffig wedi'i gyflenwi.

 

1. Fel rheol, bydd deunydd ffotograffig neu fideo llonydd yn cael ei saethu ar offer camera digidol a'i gyflenwi fel RAW heb ei olygu neu jpegs cywasgu isel. Fel rheol, bydd deunydd fideo yn cael ei gyflenwi fel brwyn heb ei olygu. O leiaf, bydd angen i chi roi'r fideo trwy feddalwedd sefydlogi yn ystod ôl-brosesu i gael lluniau llyfn. Bydd delweddau'n cael eu cyflenwi ar Memory Stick neu drosglwyddiad data yn y cwmwl.

2. Mae ail-gyffwrdd, trin digidol a phwytho delweddau a gyflenwir ar gael am gost ychwanegol, pan fydd hynny'n ymarferol. Er y byddwn yn ceisio darparu cyflwyniad lliw cywir o'r olygfa wreiddiol, ni allwn warantu cyd-fynd â'r lliw a ganfyddir gan y llygad dynol. Mae'r holl ddeunydd ffotograffig gwreiddiol (hy negyddion, ffeiliau RAW / tiff digidol cydraniad uchel a / neu Fideo) yn parhau i fod yn eiddo i WWDS.

3. Gellir cyflenwi ail-argraffiadau, ailargraffiadau ac helaethiadau ac ati o'r deunydd gwreiddiol ar gais. Bydd gorchmynion yn cael eu trin fel estyniad i'r contract hwn a dylent gynnwys Rhifau Cyfeirio Delwedd ac mae'n ofynnol yn ysgrifenedig. Yna rhoddir dyfynbris ysgrifenedig. Fel rheol, anfonir deunyddiau gorffenedig cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl cwblhau'r gwaith lleoliad.

 

10. Hawliau Atgynhyrchu Cyfreithiol, Hawliau Moesol a Hawlfraint (Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988) a Deddf Camddisgrifiadau Eiddo 1991.

 

1. Mae Hawliau Atgynhyrchu Cyfyngedig y deunydd a gomisiynwyd yn cael ei drosglwyddo i'r Cleient ar ôl setlo'r anfoneb derfynol yn llawn. Mae hyn yn caniatáu atgynhyrchu ar gyfer pob defnydd a nodir ar y Dyfynbris gennym Ni. Yn ddiofyn, ac yn absenoldeb unrhyw ddefnydd a nodwyd, 'Marchnata Cyffredinol' fydd hwn. Nid yw defnydd 'Marchnata Cyffredinol' yn cynnwys defnydd ar gyfer 'marsiandïaeth' (ee atgynhyrchu delwedd i'w hyrwyddo ar nwyddau i'w hailwerthu), y bydd angen negodi ffi ychwanegol amdano.

2. Oni chytunir ymlaen llaw, dim ond ar ôl cael caniatâd ysgrifenedig gan WWDS y rhoddir defnydd o'r delweddau gan unrhyw drydydd parti (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, papurau newydd, cylchgronau, cyhoeddwyr llyfrau, teledu, ffilm a'r Rhyngrwyd). Bydd Ffi Atgynhyrchu wedi'i negodi yn arwain at hyn.

3. Yn ddarostyngedig i Baragraffau 10.1 a 10.2, uchod, nid oes angen caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan WWDS ar y ddau eithriad canlynol: -
i. Unrhyw drydydd parti sy'n gweithio'n uniongyrchol i'r Cleient fel Cwmni sy'n creu deunydd cyhoeddusrwydd i'r Cleient sy'n ymgorffori'r deunydd a gomisiynwyd mewn ffordd Marchnata Gyffredinol.
ii. Cynnwys Golygyddol Papur Newydd ar gyfer eitem newyddion am y Cleient ar yr amod bod y testun “Photograph (C) West Wales Drone Services i'w weld yn glir wrth ymyl y ddelwedd ar gyfer cynnwys printiedig.

4. Rydym yn cadw at Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 a Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol 2008. Ni fyddwn yn newid ein delweddau i gamarwain y gwyliwr yn fwriadol. Rydym yn atgoffa defnyddwyr o'n delweddau y gallai cyhoeddi hen ddelweddau (a gymerwyd yn llawer cynharach pan oedd y golygfeydd yn sylweddol wahanol), heb nodi dyddiad cipio, fod yn gamarweiniol. Gellir ystyried y ddau weithgaredd fel troseddau o dan y Rheoliadau hyn.

 

10.5 Trwyddedu

 

5.1 Rydym yn rhoi trwydded unigryw i chi ddefnyddio'r deunydd a gomisiynwyd fel y cytunwyd yng nghymal 10.1 am gyfnod o 12 mis o ddyddiad cyflwyno'r deunydd a gomisiynwyd gennym Ni i Chi neu o'r dyddiad y derbyniodd Ni'r taliad llawn gennych Chi ar gyfer y deunydd a gomisiynwyd, pa un bynnag yw'r diweddaraf.

5.2 Ar ôl i gyfnod y drwydded fel y nodwyd yng Nghymal 10.5.1 ddod i ben:

5.2.1 Rydym yn rhoi trwydded anghyfyngedig i chi ddefnyddio'r deunydd a gomisiynir am byth ac mewn cytundeb â Chymalau 10.1, 10.2 a 10.3. a

10.5.2.2 Rydych yn cytuno y gallwn ddefnyddio'r delweddau ein hunain ac y gallwn hefyd drwyddedu'r delweddau i drydydd partïon heb gyfeirio atoch Chi.

 

11. Cyfyngiad Atebolrwydd, Tywydd, Force Majeure, Deddf Duw a Chyfyngiadau Eraill

 

1. Yn yr un modd ag unrhyw ffotograffiaeth lleoliad awyr agored, mae canlyniad llwyddiannus yn dibynnu ar dywydd addas. Mae penderfyniad i dynnu llun ar ddiwrnod penodol fel arfer yn cael ei ohirio i'r eiliad ymarferol olaf er mwyn cynyddu'r siawns o dywydd addas. Os na fyddai'r tywydd ar y diwrnod mor ragweledig a bod angen gohirio'r aseiniad, neu os oes rhyw reswm rhesymol arall na ellir ei ragweld pam na ellid cwblhau'r gwaith, yna ni fydd unrhyw dâl ychwanegol i'r Cleient am ymweld yn ôl â cwblhewch y gwaith neu gall y Cleient ofyn am ad-daliad llawn o arian a dalwyd i WWDS mewn perthynas â'r amser a ganslwyd. Ni wneir ad-daliad am unrhyw waith paratoi y codir tâl amdano a wnaed eisoes.

2. Mae'r Cerbyd Awyr Di-griw a'r camera yn pwyso oddeutu 1Kg i 4Kg. Er bod gan yr Cerbyd Awyr Di-griw fesurau hunan-sefydlogi adeiledig, mae'n blatfform hedfan ac mae'n destun symudiad gan y gwynt a bydd yn gogwyddo wrth gael ei ddal yn erbyn y gwynt. Bydd hyn yn effeithio ar ansawdd delwedd, sefydlogrwydd ac ongl y llun (iau). Byddwn yn ymdrechu i gael y lluniau o'r ansawdd gorau ar gyfer yr amodau a gellir gwneud rhai addasiadau (megis gogwydd i sgwario'r ddelwedd) ar ôl ôl-brosesu. Fodd bynnag, nid yw'r delweddau a'r fideo yn sicr o fod yn gyson ac o safonau darlledu (er enghraifft).

3. Os na ellid cwblhau'r gwaith oherwydd rhesymau Cleient (ee ond heb fod yn gyfyngedig i, diffyg mynediad neu weithgaredd safle heb ei drefnu ac ati), gellir codi tâl ar y Cleient i adennill costau ac amser.

4. Bydd WWDS bob amser yn ceisio cwblhau ei aseiniadau erbyn dyddiadau cwblhau arfaethedig. Fodd bynnag, oherwydd y tywydd a chyfyngiadau gweithredol eraill, ni all WWDS warantu ei gwblhau ar neu erbyn unrhyw ddyddiad penodol. Felly, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw gyhoeddiadau a gollir neu derfynau amser eraill nac unrhyw gostau canlyniadol sy'n ymwneud ag amseriad y comisiwn.

5. Gall cwblhau'r gwaith fod yn destun newid neu ganslo oherwydd achos neu achosion y tu hwnt i'n rheolaeth. Efallai na fydd rhai ergydion y gofynnir amdanynt o leoliadau, cyfarwyddiadau ac uchderau penodol, y dyfynnir eu bod yn cael eu cynnal, yn bosibl ar y diwrnod am amryw resymau gweithredol. Yn yr achos hwn, bydd yr ergyd (iau) amgen gorau posibl yn cael eu cyflenwi, a bernir bod y rhain yn cyflawni'r contract

6. Mae cyfyngiadau batri yn golygu y bydd pob hediad yn para oddeutu 30 munud ar y mwyaf. Bydd hyn fel arfer yn cynhyrchu hyd at 20-25 munud o amser hedfan y gellir ei ddefnyddio'n ffotograffig. Ar ôl yr amser hwn, rhaid i'r Cerbyd Awyr Di-griw ddisgyn am newid batri.

7. Ni ellir gwarantu ansawdd (ee amlygiad a miniogrwydd) ffotograffau a dynnwyd ar ôl machlud haul (sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r camera fod yn gymharol llonydd ar adeg yr amlygiad) ac fel arfer ni cheisir. Heb os, bydd delweddau y mae'n rhaid eu cymryd i'r haul yn dioddef, i ryw raddau, o fflêr lens ac effeithiau niweidiol eraill.

8. Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai na fydd WWDS yn gallu cyflawni neu gwblhau contract yn llwyr o gwbl. Yn yr achosion hyn, bydd yn ad-dalu rhan neu'r cyfan o'r blaendal a dderbyniwyd ac nid yn derbyn unrhyw atebolrwydd arall. Beth bynnag, bydd atebolrwydd WWDS yn gyfyngedig i gyfanswm gwerth y contract heb dderbyn unrhyw atebolrwydd am golled anuniongyrchol a / neu ganlyniadol.

9. Nid yw DMP yn derbyn atebolrwydd am wallau sy'n deillio o gyfarwyddiadau anghyflawn neu wallus o friff ysgrifenedig y Cleient, nac am oedi neu gyfyngiadau a achosir gan Reoli Traffig Awyr, CAA neu'r Heddlu neu Gyrff tebyg.

10. Er bod copïau wrth gefn o ddelweddau fel arfer yn cael eu cadw, nid yw WWDS yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnal copïau archif o ddeunydd ffotograffig ar ôl i'r gwaith gael ei gyflwyno i'r Cleient a'i dderbyn.

11. Mae gan WWDS yr holl yswiriannau angenrheidiol, gan gynnwys Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus, gydag indemniad o hyd at 5 miliwn o bunnoedd ar gais ac yn dibynnu ar reolau a rheoliadau'r safle.

12. Nid yw WWDS yn derbyn atebolrwydd am wallau sy'n deillio o gyfarwyddiadau anghyflawn neu wallus o friff ysgrifenedig y Cleient, nac am oedi neu gyfyngiadau a achosir gan Drydydd Partïon.

13. Ni fydd WWDS a'i asiantau o dan unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw anaf, colled neu ddifrod o unrhyw fath, boed yn uniongyrchol, yn ganlyniadol neu'n arbennig a sut bynnag a achosir o ganlyniad i: neu'n deillio ohono neu'n atodol i:

13.1 Unrhyw esgeulustod ar ein rhan Ni (ac eithrio i'r graddau y mae'r un peth yn achosi marwolaeth neu anaf personol) neu

13.2 Ein perfformiad neu fethiant i gyflawni neu dorri unrhyw un o'i rwymedigaethau ymhlyg penodol o dan y Contract.

14. Byddwch yn ein indemnio Ni yn erbyn unrhyw atebolrwydd o gwbl (gan gynnwys unrhyw atebolrwydd yn seiliedig ar esgeulustod Chi) a allai godi o ganlyniad i unrhyw hawliad a wneir yn eich erbyn gan unrhyw drydydd parti.

15. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am oedi neu beidio â chyflawni unrhyw un o delerau'r Contract a achosir yn gyfan gwbl neu'n rhannol gan “force majeure”, y bernir bod yr ymadrodd hwnnw'n cynnwys rhyfel, streiciau, cloi allan, damweiniau, tân, prinder neu ddeunyddiau neu unrhyw achos neu achosion eraill nad ydynt o fewn Ein rheolaeth uniongyrchol.

 

12. Amodau Cyffredinol

 

1. Ni fydd unrhyw fethiant nac oedi ar ran Ni i arfer ei hawliau o dan y Contract yn gweithredu fel ildiad ohono ac ni chaiff unrhyw arferiad unigol neu rannol o unrhyw hawl o'r fath eithrio unrhyw arfer arall neu ymhellach ohono. Ni fydd unrhyw ildiad o dorri unrhyw ddarpariaeth yn y Contract yn effeithio ar Ein hawliau os bydd unrhyw doriad neu doriadau pellach neu ychwanegol.

2. Er gwaethaf terfynu'r Contract, bydd yr Amodau hyn yn parhau mewn grym ac effaith lawn cyhyd ag sy'n angenrheidiol ar ôl ei derfynu er mwyn rhoi effaith lawn i'r darpariaethau a gynhwysir yn yr Amodau hyn

3. Dehonglir y Contract yn unol â chyfraith Lloegr a fydd yn gyfraith briodol i'r Contract a bydd gan Lys Lloegr yr unig awdurdodaeth mewn perthynas â'r darpariaethau a gynhwysir yn yr Amodau hyn.

4. Mae'r penawdau cymalau yn yr Amodau hyn er hwylustod yn unig ac ni fyddant yn effeithio ar y dehongliad o hyn mewn unrhyw ffordd beth bynnag

5. Bydd pob rhwymedigaeth a gynhwysir yng nghymal neu is-gymal yr Amodau hyn yn cael ei thrin fel rhwymedigaeth ar wahân a bydd yn orfodadwy yn unigol fel y cyfryw a bydd y diffyg gorfodadwyedd ar unrhyw adeg o gymal neu is-gymal yr Amodau hyn yn peidio â rhagfarnu gorfodadwyedd y gweddill.

7. Mae'r Amodau hyn yn cael eu nodi gennym Ni ar ein rhan ein hunain ac ar ran yr holl asiantau ac yn gwneud cais am amddiffyn ei holl asiantau fel Ni. Mae'r Cwsmer yn ymrwymo i beidio ag erlyn na gwneud unrhyw hawliad beth bynnag yn erbyn unrhyw un ohonom neu asiant Ni mewn perthynas ag unrhyw esgeulustod honedig neu ddiffyg arall yn yr Us neu'r asiant hwnnw mewn perthynas â chyflawni, methu â chyflawni neu dorri unrhyw Gontract.

8. Mae'r Cwsmer yn cydnabod ac yn cytuno trwy osod archebion gyda Ni:

8.1 Mae hwn yn drafodiad y mae'r ddau barti yn ymuno ag ef yn rhydd.

8.2 Mae cymalau wedi'u cynnwys yn yr Amodau hyn sy'n eithrio, yn cyfyngu neu'n addasu atebolrwydd Ni a'n hasiantau

9. Mae'r holl daliadau yn ddarostyngedig i'r Telerau ac Amodau hyn

10. Mae'r Cwsmer yn cydnabod bod y Cwsmer wedi darllen y Cytundeb hwn, a'i fod yn deall ac yn cytuno â Ni ynglŷn â'r holl Delerau ac Amodau

 

13. Cwcis

 

1. Mae'r Wefan hon yn defnyddio Cwcis. Mae WWDS yn eu defnyddio i olrhain ymwelwyr - er enghraifft i weld o ble mae ymwelwyr yn dod ac felly gweld pa Ymgyrchoedd Marchnata sydd fwyaf effeithiol. Mae trydydd partïon hefyd yn eu defnyddio ar y wefan hon. Maent yn ddiniwed (ar y wefan hon, yn sicr) ffeiliau testun. Oni bai eich bod wedi eu diffodd yn eich Porwr, bydd gennych gannoedd o'r holl wefannau eraill yr ymwelwch â hwy. Mae'r darn diweddaraf hwn o Ddeddfwriaeth yn dweud bod yn rhaid i Wasanaethau Drôn Gorllewin Cymru ofyn i bob ymwelydd a ydych chi'n dymuno derbyn cwcis, a thrwy hynny gynhyrchu naidlen annifyr nes i chi dicio rhywbeth. Mae ein polisi yn symlach:

2. Rydym yn defnyddio cwcis mewn sawl ffordd. Os yw hyn yn eich gwneud chi'n anghyfforddus, yna eu diffodd yn eich Porwr (Google 'diffodd cwcis') neu adael y wefan. Byddai'n well gennym na wnaethoch chi, ond yn yr un modd nid ydym am eich cythruddo gyda naidlenni. Os ydych chi'n gyffyrddus â'r defnydd o Gwcis tra'ch bod chi yma, parhewch i fwynhau'r wefan. Nid oes unrhyw beth wedi newid heblaw am Gyfarwyddeb UE arall a grëwyd i gydymffurfio â hi.